Namens het bestuur nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering en de bijeenkomst werkgroepen.

Datum :       vrijdag 22 maart 2019
Tijd:             19.30
Locatie:       Jan Franssenzaal 1ste verdieping van ’t Home Molenstraat 42, Geleen.

AGENDA¹

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2018
 4. Secretarieel jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslagverslag / balans 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing bestuursleden²
 8. Begroting 2019
 9. Verkiezing kascontrolecommissie
 10. Toekomst
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

Presentatie Werkgroep Tösse Bös en Maas

Pauze

Lezing ‘Klimaatverandering en vogels’ door Ruud Foppen (Sovon)

De secretaris,

M.W. Bos

¹ De agenda, de notulen van de ALV 2018 en financiële stukken zijn voor aanvang van de ALV beschikbaar.
² Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen voor het begin van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden   aangemeld.